DİMES

EN

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Diren Holding A.Ş. (Diren) başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu anlayışla hareket etmektedir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak DİREN HOLDİNG A.Ş. internet sitelerinin kullanımı sırasında oluşan veya paylaşılan kişisel verilerin işlenme ve aktarılma koşulları hakkındaki bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

DİREN HOLDİNG A.Ş. tarafından Kişisel Verileri işlenen DİREN HOLDİNG A.Ş. tüm gerçek kişiler

Bu politika DİREN HOLDİNG A.Ş. iştirakleri olan aşağıdaki tüm şirketleri kapsamaktadır:

 • Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş.
 • Nobel Pazarlama LTD. ŞTİ.
 • Kazova Vasfi Diren Tarım İşlt. San. ve Tic. A.Ş.
 • Semes Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

 

Tanımlar

İnternet Sitesi:www.dimes.com.tr” adresinde bulunan internet sitesidir.
Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Çerezler (Cookies): Sunucular tarafından tarayıcılar aracılığıyla Çevrimiçi Ziyaretçi’ye gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler; Çevrimiçi Ziyaretçi’ye özel hizmet vermek, hizmet kalitesini artırmak, sayfa içeriklerini iyileştirmek, promosyon ve pazarlama önerileri sunmak amacıyla Çevrimiçi Ziyaretçi’nin İnternet Sitesi’ndeki gezinme bilgilerini ve kullanım geçmişini takip edebilmekte; bu bağlamda Çevrimiçi Ziyaretçi’nin cihazında belirlenen süre boyunca barınabilmektedir.
Çevrimiçi Ziyaretçi/İlgili Kişi: İnternet Sitesi’ne erişen tüm gerçek kişilerdir. İlgili şirket politikalarında Ziyaretçi kişi grubu kapsamında yer almaktadır.
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.
Sunucu Günlük Dosyaları: İnternet Hizmet Sağlayıcısı (ISP) tarafından atanmış olan İnternet Protokol (IP) adresinin siteyi ziyaret zamanı ve ziyaret edilen sayfa bilgisiyle birlikte kaydedildiği dosyalardır. Site kullanım seviyelerinin hesaplanması, site sunucularıyla ilgili sorunların belirlenmesi ve hizmet koşullarına uymayan ziyaretçilerin engellenmesi amacıyla kullanılabilmektedir.
Piksel Etiketleri: Site kullanımı ve etkinliği hakkında toplu istatistikler oluşturmak amacıyla kullanılan sistemdir.
Yer sağlayıcı: İnternet ortamında hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

İşlenen Kişisel Veriler

Çevrimiçi Ziyaretçi’nin, İnternet Sitesi’ne erişimine ve İnternet Sitesi’nde yaptığı işlemlere bağlı olarak işlenen kişisel verileri aşağıda sunulmaktadır:
İnternet Sitesi’ni ziyaret eden Çevrimiçi Ziyaretçiler için,
- İşlem Güvenliği Bilgisi (IP adresi, site trafik bilgisi)
- Pazarlama Bilgisi (çerez kayıtları)
İnternet Sitesi’ndeki formları dolduran Çevrimiçi Ziyaretçiler için,
- Kimlik Bilgisi (ad, soyadı)
- İletişim Bilgisi (e-posta adresi, telefon numarası vb.)

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler tamamen otomatik (çerezler, sunucu günlük dosyaları ve piksel etiketleri vb.) veya kısmen otomatik (muhtelif formların doldurulması, özgeçmiş gönderilmesi vb.) yollarla işleme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanır.
Kişisel veriler Çevrimiçi Ziyaretçi’nin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (iii) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (iv) kişisel veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebeplerinden birine dayalı olarak açık rıza aranmaksızın da işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda veya Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen diğer şartlar çerçevesinde Çevrimiçi Ziyaretçi’nin İnternet Sitesi’nde yaptığı işlemlere bağlı olarak;

 • - İletişim başlığındaki formların doldurulması halinde iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, talep/şikayetlerin takibi ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • - Kariyer başlığındaki formların doldurulması veya özgeçmiş gönderilmesi halinde çalışan/stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • - “Site trafik bilgileri” bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, (Ayrıca 5651 Sayılı Kanun ve sair mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcı’nın site trafik bilgilerini kayıt ve saklama yükümlülüğü bulunmaktadır.)
 • - Çerezler aracılığıyla edinilen bilgiler ise pazarlama analiz süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenir.

Kişisel verilerin ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi Çevrimiçi Ziyaretçi’nin açık rızasına tabidir.
İnternet Sitesi’nde sitenin işletilmesi ve güvenliği için zorunlu olan çerezler ile birlikte üçüncü parti çerezler de kullanılabilmektedir. Çevrimiçi Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri kabul etmeyebilir veya kendisine uyarı verilmesini sağlayabilir. Çerezlerin kullanımını durdurulduğunda İnternet Sitesi’nin belirli fonksiyonları düzgün çalışmayabilir.
Aşağıdaki bağlantılarda yaygın kullanılan bazı tarayıcılarda çerezlerin nasıl yönetileceğini (ve devre dışı bırakılacağı) hakkında bilgi bulunmaktadır:

- Chrome Tarayıcı: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=tr
- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
- Safari: https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunması halinde işbu metnin dördüncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak DİREN HOLDİNG A.Ş. grup şirketlerine, bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, iş ortaklarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla aktarılabilir.
Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartlardan birinin bulunmaması halinde Kişisel Verilerin aktarımı Çevrimiçi Ziyaretçi’nin açık rızasına tabidir.

Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca İlgili Kişinin Hakları

DİREN HOLDİNG A.Ş., Kanun’un 10. maddesi uyarınca ilgili kişiye (kişisel veri sahibi) haklarını bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.
Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri;

 • - Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • - Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • - Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • - Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • - Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin (verilerin düzeltilmesi ve imha edilmesi işlemlerinin) kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • - İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • - Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili talepler ve başvurular Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu doldurularak “Emek Mah. Sıvat Cad. No:4 Sancaktepe / İSTANBUL” adresine yazılı olarak bizzat tevdi edilebilir veya Noter kanalıyla gönderilebilir ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletilebilir.

Talepler ve başvurular kişisel veri sahibi tarafından DİREN HOLDİNG A.Ş. ’ye daha önce bildirilen ve DİREN HOLDİNG A.Ş. ’nin sisteminde kayıtlı bulunan bir elektronik posta adresi varsa DİREN HOLDİNG A.Ş. ve Grup Şirketlerinin ekte yer alan kep adresine de iletilebilir.

Talep ve başvurularda;

 • - Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • - Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • - Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • - Talep konusu,

bulunması zorunludur.
DİREN HOLDİNG A.Ş. başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
DİREN HOLDİNG A.Ş. talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve yanıtını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde DİREN HOLDİNG A.Ş. gereğini en kısa sürede yerine getirir ve ilgili kişiyi bilgilendirir. Başvurunun DİREN HOLDİNG A.Ş. ’in hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.
Başvurunun reddedilmesi, verilen yanıtın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya yanıt verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, yanıtı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

Verilerin Güvenliği

DİREN HOLDİNG A.Ş. kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirleri almak durumundadır.
İnternet sitesi üzerinden başka sitelere veya uygulamalara yönlendirme yapılması durumunda DİREN HOLDİNG A.Ş. , yönlendirilen sitelerin ve uygulamaların kişisel verilerin korunmasına yönelik mevzuata uygunluğuna ilişkin bilgi sahibi değildir ve gizlilik politikaları ile içeriklerine ilişkin bir sorumluluk altında bulunmamaktadır.
Çevrimiçi Ziyaretçi, İnternet Sitesi’ni kullanarak işbu bilgilendirme metninde yazılı tüm şartları okuduğunu ve kişisel verilerinin işlenmesi hakkında aydınlatılmış olduğunu beyan eder.